Liiton säännöt

SUOMEN MATKAILUALAN LIITTO RY | RESEBRANSCHENS FÖRBUND I FINLAND RF | ASSOCIATION OF FINNISH TRAVEL INDUSTRY

 

S Ä Ä N N Ö T (Hyväksytty liiton sääntömääräisessä syyskokouksessa 13.10.2022 ja PRH:ssa 1.2.2023)

 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA


Liiton nimi on Suomen matkailualan liitto ry, ruotsiksi Resebranschens förbund i Finland rf ja kotipaikka Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä liitto voi käyttää englanninkielistä nimeä Association of Finnish Travel Industry. Liiton nimestä voidaan käyttää lyhennettä SMAL niin kansallisissa kuin kansainvälisissä yhteyksissä.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Liitto on Suomessa toimivien matkapalveluyhdistelmien tarjoamista ja välittämistä sekä muuta matkailualan toimintaa harjoittavien yritysten yleinen yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on edistää matkatoimisto- ja koko matkailualan kehitystä Suomessa, ajaa jäsentensä yhteisiä etuja, valvoa niiden oikeuksia, toimia hyvien liiketapojen ylläpitämiseksi sekä luoda edellytyksiä hyviin suhteisiin ja toiminnalliseen yhteistyöhön jäsentensä ja matkailualan muiden yritysten kesken.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto tekee aloitteita, neuvottelee ja sopii jäsenyritysten, matkapalvelujen tuottajien ja viranomaisten kanssa alan sääntelyä ja yleisiä toimintaedellytyksiä koskevissa asioissa, pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin matkailualan järjestöihin, harjoittaa koulutus-, neuvonta- ja tutkimustoimintaa sekä matkailuun liittyvää tiedotustoimintaa.


3 § JÄSENET

Liitossa voi olla varsinaisia jäseniä, koejäseniä, partnerijäseniä, toimialajäseniä sekä kunniajäseniä. Koejäsenellä, toimialajäsenellä ja kunniajäsenellä on liiton kokouksissa puhe- mutta ei äänivaltaa. Varsinaisilla jäsenillä on liiton kokouksissa äänivalta muissa kuin partnerijohtokunnan valinnassa, jossa äänivalta on ainoastaan partnerijäsenillä. Muissa kuin partnerijohtokunnan valinnassa partnerijäsenellä on puhe- mutta ei äänivaltaa.

Liiton varsinaiseksi jäseneksi hakevan tulee harjoittaa matkapalveluyhdistelmälain mukaisten matkapakettien tai yhdistettyjen matkajärjestelyjen tarjontaa tai matkapakettien tai yksittäisten matkapalvelujen välittämistä.

Mikäli toiminta ei lain mukaan edellytä rekisteröintiä Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään vakuusrekisteriin, yrityksen tulee kuitenkin olla rekisteröitynä Suomen Kaupparekisteriin.

Matkapalveluyhdistelmälain mukaisia matkapaketteja tarjoavan jäsenen tulee soveltaa liiton ja viranomaisten neuvottelemia yleisiä sopimusehtoja. Kaikkien jäsenten tulee noudattaa liiton ohjeita ja sääntöjä.

Varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän tulee hakea jäsenyyttä liiton hallitukselle osoitetulla lomakkeella. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Jäsenhakemus otetaan käsiteltäväksi aikaisintaan vuoden kuluttua siitä, kun hakija on rekisteröity Kaupparekisteriin ja sillä on jo yksi (vahvistettu) tilinpäätös, jollei liiton kannalta ole perusteltua käsitellä hakemusta aiemmin.

Mikäli varsinaiseksi jäseneksi hakevaa yritystä ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi, koska se on ollut rekisteröityneenä Kaupparekisteriin vähemmän kuin vuoden, eikä sillä ole vielä yhtään vahvistettua tilinpäätöstä, yritys voidaan hyväksyä liiton koejäseneksi siihen saakka, että se täyttää jäsenen kelpoisuuskriteerit. Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa hallituksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Yrityksen on toimitettava liiton toimistoon vahvistettu tilinpäätös heti, kun sellainen on valmiina ja viimeistään kahden vuoden sisällä koejäsenyyden hyväksymisestä. Koejäsenyys astuu voimaan, kun ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on maksettu ja hallitus on jäsenyyden hyväksynyt.

Liiton partnerijäseneksi hakevan tulee olla suomalainen oikeuskelpoinen yhteisö, joka harjoittaa muutoin kuin päätoimenaan matkapalveluyhdistelmälain mukaisten matkapakettien tai yhdistettyjen matkajärjestelyjen tarjontaa. Partnerijäseneksi voi päästä myös ulkomainen oikeuskelpoinen yhteisö, joka harjoittaa matkapalveluyhdistelmälain mukaisten matkapakettien tai yhdistettyjen matkajärjestelyjen tarjontaa tai matkapakettien tai yksittäisten matkapalvelujen välittämistä.

Partnerijäseneksi pyrkivän tulee hakea jäsenyyttä liiton hallitukselle osoitetulla lomakkeella. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Liiton toimialajäseneksi voi päästä suomalainen tai ulkomainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka jäsenyys on liiton kannalta perusteltua. Toimialajäseneksi ei voi kuitenkaan päästä Suomessa toimintaansa harjoittava matkatoimiston tapaan toimiva yhteisö.

Toimialajäseneksi pyrkivän tulee hakea jäsenyyttä liiton hallitukselle osoitetulla lomakkeella. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Liiton kunniajäseneksi voi liiton kokous liiton hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti liiton hyväksi.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § JÄSENMAKSUT

Varsinaisen jäsenen, partnerijäsenen, koejäsenen ja toimialajäsenen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu. Varsinaisen ja koejäsenen jäsenmaksu määräytyy liikevaihdon ja kotimaassa toimivan vakinaisen henkilöstön määrän mukaan.

 

Kalenterivuoden alussa laskutettava varsinaisen jäsenen jäsenmaksu määräytyy 8 liikevaihtoluokkaan tehdyn porrastuksen mukaan: Luokka 1 kattaa yritykset, joiden vuotuinen liikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa, luokan 2 yrityksillä 2-4 miljoonaa, luokan 3 yrityksillä yli 4 mutta enintään 12 miljoonaa, luokan 4 yrityksillä yli 12 mutta enintään 20 miljoonaa, luokan 5 yrityksillä yli 20 mutta enintään 50 miljoonaa, luokan 6 yrityksillä yli 50 mutta enintään 80 miljoonaa, luokan 7 yrityksillä yli 80 mutta enintään 150 miljoonaa, luokan 8 yrityksillä yli 150 miljoonaa. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on enintään 7200 euroa/vuosi.   

 

Varsinaisen jäsenen henkilökunnan määrään perustuva jäsenmaksun osa pohjautuu samaan 8 luokan portaikkoon kuin liikevaihtoluokittelu siten, että maksu per henkilö määräytyy liikevaihtoluokittain laskevasti. Lisämaksu (-osa) per henkilö on korkeimmillaan alimmassa maksuluokassa ja laskee luokittain.

 

Jäsenmaksun perusteena olevien maksuluokkien suuruus vahvistetaan vuosittain liiton syyskokouksessa.

 

Jäsenmaksun määräämisen perusteena on viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukainen liikevaihto sekä sen kalenterivuoden tammikuun 1 päivän henkilöstömäärä, jota jäsenmaksu koskee.

  

Partnerijäsenen jäsenmaksu määräytyy vakinaisen henkilöstön määrään perustuvan luokittelun mukaan siten, että luokka 1 kattaa yritykset, joissa on 1–2 työntekijää, luokan 2 yrityksillä 3–10 työntekijää ja luokan 3 yrityksillä yli 10 työntekijää.

 

Partnerijäsenen jäsenmaksun suuruus määritellään vuosittain liiton syyskokouksessa.

 

Partnerijäsen voi halutessaan ostaa erillisen palvelupaketin, joka pitää sisällään muun muassa sopimusoikeudellista ja muuta juridista neuvontaa. Palvelupaketin sisältö ja hinta määritellään vuosittain liiton syyskokouksessa.

 

Toimialajäsen maksaa kiinteän vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruus määritellään vuosittain liiton syyskokouksessa.


Vain eräpäivään mennessä maksettu jäsenmaksu oikeuttaa jäsenpalveluihin.

Jäsenmaksut vahvistaa vuosittain liiton kokous.

Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

5 § ERO LIITON JÄSENYYDESTÄ

 

Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava asiasta liiton toimiston kautta kirjallisesti hallitukselle. Ero astuu voimaan sen kalenterivuoden lopussa, jolloin ilmoitus on annettu. Ilmoitus ei poista jäsenmaksuvelvoitetta kyseiseltä kalenterivuodelta.


6 § LIITON HALLINTO

Liiton asioita hoitaa ja ylimpänä toimeenpanevana elimenä toimii hallitus. Liitolla on hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

Liitolla on matkanjärjestäjäjohtokunta (Tour Operator Committee), matkapalvelujohtokunta (Travel Services Committee), Suomi-johtokunta (Finland Incoming Committee) ja partnerijohtokunta (Partner Committee), jotka kukin käsittelevät ja valmistelevat itsenäisesti omaan toimialaansa liittyviä asioita ja tuovat ne tarvittaessa liiton hallituksen päätettäviksi.

Hallitus asettaa lisäksi tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat ja työryhmät.

7 § HALLITUS

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi (5) varsinaista sekä viisi (5) varajäsentä.

Kolmen varsinaisen ja kolmen varajäsenen tulee, mikäli liiton syyskokous niin päättää, edustaa matkanjärjestäjä-, matkapalvelu ja Suomi-johtokuntaa. Liiton syyskokous valitsee lisäksi kaksi (2) hallituksen varsinaista jäsentä ja kaksi (2) hallituksen varajäsentä. Tarkemmat ohjeet vaalista annetaan vaalijärjestyksessä, jonka liittokokous vahvistaa.

 

Esitykset hallituksen jäsenehdokkaiksi tulee tehdä neljä viikkoa ennen vaalikokousta hallituksen antamien ohjeiden mukaan.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa valintaa seuraavan vuoden alusta.

Sama henkilö voidaan valita hallituksen puheenjohtajaksi enintään kolmeksi perättäiseksi kaksivuotiskaudeksi.

Liiton toimitusjohtaja, hallituksen sihteeri sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.

8 § HALLITUKSEN TYÖSKENTELY

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus voi myös kokoontua, kun vähintään kolme sen varsinaisista jäsenistä niin vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen läsnä ollessa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Varsinaisen jäsenen poissa ollessa sijaantulojärjestys varajäsenten kesken ratkaistaan ennen äänestykseen ryhtymistä siten, että johtokuntia edustavien varsinaisten jäsenten poissa ollessa heidän tilalleen astuu samaa johtokuntaa edustava varajäsen ja muiden hallituksen jäsenten tilalle varajäsenet valintajärjestyksessä.

9 § JOHTOKUNNAT, VALIOKUNNAT JA TYÖRYHMÄT

Liiton varsinaiset jäsenet valitsevat liiton kokouksessa keskuudestaan kolme johtokuntaa, matkanjärjestäjä-, matkapalvelu- ja Suomi-johtokunnan. Myös partnerijäsenet valitsevat keskuudestaan johtokunnan. Kukin johtokunta muodostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja maksimissaan 8 jäsenestä. Johtokunnat käsittelevät ja valmistelevat kukin omaan toimialaansa liittyviä, liiton toiminnassa kulloinkin keskeisellä sijalla olevia asioita ja tuovat näkemyksensä liiton hallituksen tietoon hallituksen päätöksentekoa auttamaan.

Esitykset johtokuntien jäsenehdokkaiksi tulee tehdä neljä viikkoa ennen vaalikokousta hallituksen antamien ohjeiden mukaan.

Johtokuntien puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja se alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alussa.

Hallitus vahvistaa johtokunnille näiden esityksestä omat ohjesäännöt sekä määrää johtokuntien ja niiden puheenjohtajien vaalitavasta.

Valiokuntien ja työryhmien kokoonpanosta hallitus päättää erikseen.

10 § HALLITUKSEN TYÖVALIOKUNTA

Juoksevien asioiden hoitoa varten hallitus asettaa 3–4-jäsenisen työvaliokunnan ja nimeää näistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

11 § LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä.

12 § JÄSENTEN VELVOLLISUUDET

Liiton jäsenet ovat velvollisia toiminnassaan noudattamaan liiton sääntöjä. Jäsenten on viipymättä ilmoitettava liitolle jäsenkelpoisuuteen liittyvistä muutoksista. Mikäli hallitus toteaa rikkomuksen tapahtuneen, on sen annettava kirjallinen varoitus jäsenelle. Ellei varoitusta oteta huomioon ja rikettä oikaista, hallitus päättää onko rikkomuksen tehnyt jäsen erotettava liitosta. Jäsenelle on kuitenkin varattava tilaisuus selityksen antamiseen.

13 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS SEKÄ TOIMINNANTARKASTUS

Liiton tilikausi on 1.1.–31.12.

Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan tulee antaa kirjalliset lausuntonsa heille esitetystä tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta viimeistään kaksi viikkoa ennen liiton kevätkokousta.


14 § KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Liiton kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen lähettämällä kirjallinen tai sähköinen kutsu kullekin jäsenelle jäsenrekisteriin merkityllä osoitteella.

15 § LIITON KOKOUKSET

Liiton varsinaiset kokoukset pidetään hallituksen määrääminä päivinä, kevätkokous ennen huhtikuun loppua ja syyskokous ennen lokakuun loppua.

 

Liiton varsinainen kokous voidaan tarvittaessa järjestää osittain tai kokonaan ilman kokouspaikkaa etäyhteyksien avulla.

Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1) hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
2) esitetään tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot
3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle
2) päätetään vuosittaisten jäsenmaksujen suuruudesta

3) päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
4) valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi, mikäli puheenjohtajan toimikausi on päättymässä
5) valitaan viisi varsinaista hallituksen jäsentä sekä viisi varajäsentä seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi, mikäli heidän toimikautensa on päättymässä
6) valitaan varsinaiset tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä varatilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja sekä päätetään heidän palkkioistaan.

Ylimääräinen liiton kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi ja vähintään 1/10 liiton varsinaisista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus on esitettävä kirjallisesti hallitukselle.

Esitykset, jotka aiotaan liiton kokouksen käsiteltäväksi, on vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta jätettävä kirjallisesti hallitukselle, jonka tulee toimittaa ne jäsenille kokouskutsun yhteydessä.

16 § ÄÄNIOIKEUS LIITON KOKOUKSISSA

Liiton kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni jokaista viimeksi perittyä 250 euron jäsenmaksuosuutta kohden, 1 000 euron jälkeen kuitenkin yksi ääni jokaista 400 euron jäsenmaksuosuutta kohden. Samalla periaatteella määräytyy partnerijäsenten äänimäärä partnerijäsenten johtokunnan vallinnassa.

Kukin liiton varsinainen ja partnerijäsen saa lähettää liiton kokoukseen enintään kolme edustajaa, joista yksi on valtuutettava käyttämään jäsenen äänivaltaa. Yksi varsinainen jäsen on liiton kokouksessa oikeutettu edustamaan valtakirjalla enintään kolmea muuta jäsentä.


17 § PÄÄTÖKSENTEKO LIITON KOKOUKSISSA

Liiton kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei liiton säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.


18 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA LIITON PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta.

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) perättäisessä, vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä liiton kokouksessa. Ehdotusta liiton purkamiseksi ei voida hyväksyä, jos vähintään yksi kolmasosa (1/3) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kummassakin kokouksessa vastustaa.

Liiton purkautuessa luovutetaan sen jäljellä olevat varat matkailun edistämiseksi purkamisesta lopullisesti päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Liiton säännöt Word-muodossa alla

SMALin säännöt 1.1.2023 alkaen