SUOMEN MATKAILUALAN LIITON EETTISET OHJEET

Suomen matkailualan liitto ry:n (SMAL) jäsenkokous on hyväksynyt 12.10.2021 seuraavat eettiset ohjeet, joiden tehtävänä on määritellä liiton jäsenistön hyvät liiketavat.

Eettiset ohjeet tukevat myös osaltaan kestävää matkailua, jolloin tavoitteena on matkailun positiivisten vaikutusten kasvattaminen ja negatiivisten vaikutusten minimoiminen.

Nämä ohjeet on jaettu kolmeen osa-alueeseen, ja liiton jäsenet sitoutuvat noudattamaan näitä ohjeita kaikkien sidosryhmien kanssa toimiessaan.

Yrityksen yleisen toiminnan vastuu tarkoittaa sitä, että

 • toimitaan rehellisesti
 • noudatetaan lakeja, liiton sääntöjä ja päätöksiä sekä liiton ja viranomaisten välisiä sopimuksia ja edellytetään tätä kaikilta sidosryhmiltä
 • noudatetaan matkakauppaa koskevaa vallitsevaa yleis- ja erityislainsäädäntöä sekä liiton ja viranomaisten neuvottelemia sopimuksia ja ehtoja
 • noudatetaan kuluttajariitalautakunnan ja tuomioistuinten antamia ratkaisuja
 • noudatetaan sovittua matkasopimusta
 • kannetaan vastuuta omasta yrityksestä ja sen toimintaan liittyvistä taloudellisista, ympäristö- ja sosio-kulttuurisista kysymyksistä Helsinki Declaration -periaatteiden mukaisesti; edellytämme tätä myös sidosryhmiltämme.
 • huolehditaan lakisääteisistä velvollisuuksista, muun muassa täsmällisestä verojen ja muiden maksujen maksamisesta yhteiskunnalle
 • toimitaan vapaan yrittämisen ja kilpailun puolesta

 

Vastuu yhteistyökumppanien kanssa toimimisessa tarkoittaa sitä, että

 • pidetään kiinni sovitusta ja pyritään sopimaan kaikesta kirjallisesti
 • noudatetaan GDPR-lakia eli käytetään sidosryhmiltä saatuja tietoja vain siihen tarkoitukseen, johon ne on pyydetty

 

Vastuu asiakkaiden kanssa toimimisessa tarkoittaa sitä, että

 • kunnioitetaan asiakkaiden yksityisyyttä ja loukkaamattomuutta
 • huolehditaan palveluiden ja tuotteiden turvallisuudesta
 • pidetään huolta asiakkaasta myös poikkeustilanteessa
 • toimitaan markkinoinnissa vastuullisesti ja huomioidaan liiton ja viranomaisten ohjeet hyvästä markkinoinnista
 • huolehditaan kannattavuudesta ja kilpailukyvystä
 • kannetaan vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista, koulutuksesta ja motivoinnista

 

Näitä ohjeita noudatetaan kaikessa toiminnassa, esimerkiksi kaupankäynnissä, sijoitustoiminnassa, alihankinnassa, liiketoiminnan kehityksessä sekä muissa liiketoiminta- ja työsuhteissa. Sitoudutaan olemaan avoimessa vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa sekä edistetään hyviä toimintatapoja ja yhteistyötä.