KESKISUUREN MATKANJÄRJESTÄJÄN VASTUULLISUUSTYÖ

garbage-g7cb879bbe_1280.jpg

Koronapandemian aikana matkatoimistoilla oli sekä tarve että aikaa miettiä pärjäämistä tulevassa toimintaympäristössä. Yksi pohdinnan tuloksista saattoi useilla toimistoilla olla vastuullisuustyön aloittaminen. Kun lähdetään työstämään uutta liiketoiminnan näkökulmaa käytännössä nollasta alkaen, ja pääasiassa muutaman vastuullisuudesta innostuneen työntekijän voimin, on matka vastuullisen toiminnan kokonaisvaltaiseen jalkauttamiseen osaksi liiketoimintaa varsin mittava ja haasteellinen työsarka.

Jo alkuperehtyminen vastuulliseen liiketoimintaan tuo esille monia asioita, jotka ovat aiempaan toimintatapaan verrattuna haasteita. Tuossa vaiheessa vastuullisen toiminnan taloudelliset edut nousevat myös saavutettaviksi tavoitteiksi, joka omalta osaltaan auttaa henkilökunnan sitoutumista hankkeeseen.

Kun yrityksessä on tehty päätös siitä, että vastuullista toiminnan kehitystyötä jatketaan, alkaa varsinainen työ kohti vastuullista toimintaa. Tähän kuuluu useat erilaiset päätökset siitä, millä tavalla vastuulliseen toimintaan voidaan päästä ja millaisia resursseja toiminnan kehittäminen vaatii. On tunnettua, että pandemian aikana työntekijämäärä oli hyvin rajallinen ja näin vastuullisuustyöhön valitut ovat helposti päässeet tekemään myös normaalia, vaihtelevaa ja virkistävää matkatoimistotyötä, jolloin vastuullisuusasiat siirtyvät helposti tulevaisuuteen.

Vastuullisuustyötä voidaan tehdä asettamalla kullekin yritykselle sopiva tavoitetaso. Voidaan lähteä esim. siitä, että vähennetään yrityksen oman toiminnan tuottamia hiilidioksidipäästöjä tai matkanjärjestäjä pyrkii tuottamaan mahdollisimman vähäpäästöisiä matkapaketteja. Mahdollista on sekin, että päädytään ratkaisuun, jossa kompensoidaan yrityksen eri tavalla aiheuttamat päästöt sen enempää pohtimatta niiden vähentämistä. Tällainen toiminta on kuitenkin kallista myös matkatoimistolle.

Jotta yrityksen vastuullinen toiminta olisi kattavaa sekä yleisesti tunnustettua, on kuitenkin järkevintä valita sellainen toimintatapa, jonka avulla saavutetaan mahdollisimman laajasti tunnustettu virallinen tunnustus tai sertifiointi. Tuolloin laadukas vastuullinen toiminta voidaan dokumentoidusti todentaa matkatoimiston kaikille sidosryhmille. Varta vasten matkanjärjestäjätoimintaa varten on markkinoilla esim. Euroopassa luotu Travelife -sertifiointijärjestelmä, joka on käytössä globaalisti hyvin erilaisilla matkanjärjestäjillä ja matkatoimistoilla. Travelifen kaltainen järjestelmä ohjaa yritystä tekemään oikeita vastuullisuustoimia ja todentamaan niitä riittävän läpinäkyvästi uskottavan toiminnan varmistamiseksi.

Travelife tarjoaa kolme eri porrasta osallistua ohjelmaan:

Engaged – matkanjärjestäjä on ilmoittautunut ohjelmaan sitovasti

Partner – matkanjärjestäjä on raportoinut vastuullisuustoimistaan ja osoittanut olevan sitoutunut vastuulliseen toimintaa, yritykselle myönnetään etäauditoinnin perusteella Travelife Partner -tunnustus

Certified – matkanjärjestäjä on edistänyt Partner -tason raportoinnissa esitettyjä toimiaan ja lisätoimia vastuullisessa matkailussa. Sertifiointi -tason saavuttaminen edellyttää sekä etäauditoijan että yritykseen tulevan auditoijan tekemät hyväksynnät

Käytännössä moni raportoitavista asioista on meille suomalaisille vähintäänkin lähes itsestäänselvyyksiä, jolloin varsinaiseksi työksi jää niiden dokumentointi. Kun asiat toimivat meillä jo muutenkin automaattisesti, niin varsinaista dokumentointia ei välttämättä ole olemassa, vaan ne pitää tässä yhteydessä tehdä ja syöttää Travelifen järjestelmään. Vaikka vaihe voi tuntua jossain kohdin jopa turhauttavalta, niin tämän jälkeen yrityksen dokumentointi on kunnossa myös jatkoa varten. Lisäksi Travelifeen tarvitaan kuvat esimerkiksi yrityksen toimitilojen jätteiden käsittelystä, vesihanojen poresuuttumista, ensiapulaukusta.

Vastuullisen toiminnan yksi perusperiaate on se, että kun olemassa olevat päästöt on ensimmäisen kerran mitattu, niin sitten niitä on pyrittävä toimintaa muokkaamalla vähentämään mahdollisimman paljon. Vähentämistoimien jälkeenkin jääneet päästöt on sitten kompensoitava. Matkanjärjestäjäyrityksen toiminnan aiheuttamat päästöt vaihtelevat runsaasti yrityksen liiketoiminnan mukaan. Yrityksen oman toiminnan päästöjen ja sitä myötä kompensointitarpeen pienentämiseen tarvitaan koko henkilökunnan myötävaikutusta. Matkatuotannon osalta päästöjen pienentäminen tapahtuu käytännössä niin, että matkanjärjestäjä valitsee tuottamilleen matkoille vastuullisesti toimivien toimittajien palveluita. Helpoiten tämä tapahtuu siten, että matka tuotetaan alusta alkaen vastuulliseksi (Transformation by Design). Onneksi laskentaa varten on olemassa valmiita, osa kohtuullisen edullisiakin, laskentasovelluksia ja asiantuntijapalveluita (hieman kalliimpia), joiden avulla voi kuitenkin saada apua mm. yrityksen sidosryhmilleen tuottaman vastuullisuusraportin tekoon.

Olennaista on muodostaa yritykselle myös totuudenmukainen vastuullisuusväittämä, joka on yrityksen tavoitettavissa myös käytännön tasolla. Vastuullisuusväittämää muokatessa on tärkeää pitää mielessä se, että tavoitteet eivät ole liian haastavia aikataulullisesti tai sisällöltään. Väittämä voi pitää sisällään yhden tavoitteen x vuoden päästä tai lopputavoitteen lisäksi yhden tai useamman välitavoitteen ennen lopputavoitteen saavuttamista. Jossain tilanteessa saattaa olla tarpeen myös muokata vastuullisuustavoitetta, jotta se ja vastuullisesta toiminnasta tehtävä viestintä eri sidosryhmille vastaavat toisiaan.

Tärkein ja ehkä haastavin työ on kuitenkin oman henkilöstön saaminen mukaan vastuulliseen toimintaan. Olennaista vastuullisessa toiminnassa on se, että se voi joillekin yrityksille olla suuri toimintatapamuutos, jonka toteutuminen edellyttää uutta lähestymistapaa sekä yrityksen ostoihin että yrityksessä tapahtuvaan kulutukseen. Vastuullinen toiminta edellyttää toiminnan tuottamien päästöjen mittaamista luotettavalla tavalla ja tulosten julkaisua yrityksessä käyttöön otetuin väliajoin (yleensä vuosittain).

On tavallista, että eri organisaatiotasoilla kova kiire rutiinitöiden kanssa on jatkuvaa ja huomion kiinnittäminen uusiin asioihin voi olla vaikeaa. Asia ei sinänsä ole rakettitiedettä, vaan pikemminkin kunkin työntekijän omien tapojen hienosäätöä. Edellyttää se kuitenkin keskittymistä ja ainakin aluksi myös lisätyötä, kun yhteistyökumppanien vastuullisen toiminnan taso selvitetään, tehdään uudet yhteistyösopimukset tai liite olemassa oleviin sopimuksiin, jotta saadaan vastuullisen toiminnan velvoitteet dokumentoitua yhteistyökumppanitasolle asti. Lisäksi jo lähtötason selvittämiseksi tarvitaan raportointia yrityksen sisäisen toiminnan kulutuksesta mm. sähkön, veden, työmatkojen ja jätteiden määrän osalta.

Mahdollisimman monen matkanjärjestäjäorganisaatiossa työskentelevän sitouttaminen vastuulliseen toimintaan palvelee myös sitä, että vastuullisuustoimien tietoisuus ja osaamistaso kasvavat yrityksessä. Vastuullinen toiminta onkin miellettävä koko yrityksen yhteisenä ponnistuksena, josta on jatkossa sekä imagollista että kaupallista etua. Näin vastuullinen toiminta ei voi koskaan olla yhden tai enintään muutaman ihmisen ”puuhastelua” jossain taustalla, vaan se on jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa tulee olemaan yksi olennainen osa yrityksen julkisuuskuvaa. Ilmastonmuutoksen myötä yhä useampi asiakkaistamme on myös kiinnostunut siitä, millä tavalla matkanjärjestäjäyritys on asemoitunut vastuullisuustyössään.

SMAL on mukana myös EU-rahoitteisessa SUSTOUR projektissa, jonka loppusuora on tätä kirjoittaessa käsillä. Sen avulla moni suomalainen matkailualan yritys on päässyt erittäin edullisesti vähintään alkuun omissa vastuullisuustoimissaan.

Vastuullisen toiminnan aloittaminen vaatii siis vastuullisuusasioiden oppimista, työtä asian edistämiseksi sekä yrityksen kaikkien tasojen sitoutumista mahdollisesti uuteen, vastuulliseen toimintatapaan.

On yritys sitten saavuttanut sertifioinnin tai on vielä matkalla, niin tärkeintä on, että työhön vastuullisen toiminnan edistämiseksi on päästy kiinni.

 

Kirjoittanut,
Lauri Laakso
Myyntipäällikkö
Matkapojat Oy