Liiton säännöt

SUOMEN MATKAILUALAN LIITTO RY

RESEBRANSCHENS FÖRBUND I FINLAND RF

ASSOCIATION OF FINNISH TRAVEL INDUSTRY

S Ä Ä N N Ö T

Hyväksytty jäsenkokouksessa 27.10.2017. Voimaan 1.1.2018.

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Liiton nimi on Suomen matkailualan liitto ry, ruotsiksi Resebranschens förbund i Finland rf ja kotipaikka Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä liitto voi käyttää englanninkielistä nimeä Association of Finnish Travel Industry.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Liitto on Suomessa toimivien matkatoimistoliikettä ja muuta matkailualan toimintaa harjoit-tavien yritysten yleinen yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on edistää matkatoimisto- ja matkailualan kehitystä Suomessa, ajaa jäsentensä yhteisiä etuja, valvoa niiden oikeuksia, toimia hyvien liiketapojen ylläpitämiseksi sekä luoda edellytyksiä hyviin suhteisiin ja toiminnalliseen yhteistyöhön jäsentensä ja matkailualan muiden yritysten kesken.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto tekee aloitteita, neuvottelee ja sopii jäsenyritysten, matkailualan palvelusten tuottajien ja viranomaisten kanssa alan sääntelyä ja yleisiä toimintaedellytyksiä koskevissa asioissa, pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin matkailualan järjestöihin, harjoittaa koulutus-, neuvonta- ja tutkimustoimintaa sekä matkailuun liittyvää tiedotustoimintaa.

3 § JÄSENET

Liitossa voi olla varsinaisia jäseniä, koejäseniä, toimialajäseniä sekä kunniajäseniä. Koejäsenellä, toimialajäsenellä ja kunniajäsenellä on liiton kokouksissa puhe- mutta ei äänivaltaa.

Liiton varsinaiseksi jäseneksi hakevan tulee olla merkitty valmismatkaliikerekisteriin matkanjärjestäjänä tai matkanvälittäjänä, mikäli laki sitä yrityksen toiminnan perusteella edellyttää. Matkanjärjestäjän tulee olla rekisteröity edellä mainittuun rekisteriin matkanjärjestäjänä ja valmismatkoja välittävän yrityksen matkanvälittäjänä. Mikäli toiminta ei lain mukaan edellytä rekisteröintiä valmismatkaliikerekisteriin, yrityksen tulee kuitenkin olla rekisteröitynä Kaupparekisteriin.

Matkanjärjestäjäryhmään hakevan tulee soveltaa liiton ja viranomaisten neuvottelemia yleisiä sopimusehtoja. Kaikkien jäsenten tulee noudattaa liiton ohjeita ja sääntöjä.

Varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän tulee hakea jäsenyyttä liiton hallitukselle osoitetulla lomakkeella. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Jäsenhakemus otetaan käsiteltäväksi aikaisintaan vuoden kuluttua siitä, kun hakija on rekisteröity edellä mainittuun rekisteriin, jollei liiton kannalta ole perusteltua käsitellä hakemusta aiemmin.

Mikäli varsinaiseksi jäseneksi hakevaa yritystä ei voida hyväksyä täysjäseneksi, koska se ei vielä täytä varsinaisen jäsenen kelpoisuuskriteereitä, yritys voidaan hyväksyä liiton

koejäseneksi siihen saakka, että se täyttää jäsenen kelpoisuuskriteerit. Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa hallituksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Yrityksen on toimitettava liiton toimistoon vahvistettu tilinpäätös heti kun sellainen on valmiina ja viimeistään kahden vuoden sisällä koejäsenyyden hyväksymisestä. Koejäsenyys astuu voimaan, kun ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on maksettu ja hallitus on jäsenyyden hyväksynyt.

Liiton toimialajäseneksi voi päästä suomalainen tai ulkomainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka jäsenyys on liiton kannalta perusteltua. Toimialajäseneksi ei voi kuitenkaan päästä Suomessa toimintaansa harjoittava matkatoimiston tapaan toimiva yhteisö.

Toimialajäseneksi pyrkivän tulee hakea jäsenyyttä liiton hallitukselle osoitetulla lomakkeella. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Liiton kunniajäseneksi voi liiton kokous liiton hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti liiton hyväksi.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § JÄSENMAKSUT

Varsinaisen jäsenen, koejäsenen ja toimialajäsenen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu määräytyy vakinaisen toimistohenkilöstön määrän mu-kaan. Jäsenmaksun määräämisen perusteena on sen kalenterivuoden tammikuun 1 päivän henkilöstömäärä, jota jäsenmaksu koskee. Matkatoimisto- ja Suomen matkailu -ryhmiin kuu-luviin toimistoihin sovelletaan yhteistä ja matkanjärjestäjäryhmään kuuluviin toimistoihin omaa jäsenmaksutaulukkoa.

Perusmaksu veloitetaan kalenterivuoden ensimmäisellä puoliskolla ja lisämaksu kalenteri-vuoden toisella puoliskolla.

Matkatoimisto- ja Suomen matkailu -ryhmiin kuuluvien toimistojen perus- ja lisämaksut ovat seuraavat:

 Maksuluokka
Toimistohenkilöstön määrä
 Perusmaksu per vuosi (EUR)  Lisämaksu 
per henkilö 
per vuosi (EUR) 
 Luokka 1 
- 5 työntekijää 
 282,80   125,75 
 Luokka 2 
6 – 10 työntekijää 
 606,95   71,05 
 Luokka 3 
11- 30 työntekijää 
 912,05   42,55 
 Luokka 4 
31 – 50 työntekijää 
 1 215,40    32,40
 Luokka 5 
51 – 100 työntekijää 
 1 521,75   26,30 
 Luokka 6 
101 – 200 työntekijää 
 2 225,40   19,30 
 Luokka 7 
201 – 300 työntekijää 
 3 641,85   12,20 
 Luokka 8 
yli 300 työntekijää 
 4 856,80   8,10 

 

Matkanjärjestäjäryhmään kuuluvien toimistojen perus- ja lisämaksut ovat seuraavat:

 Maksuluokka 

Toimistohenkilöstön määrä

Perusmaksu per vuosi (EUR) 

Lisämaksu
per henkilö
per vuosi (EUR) 

 Luokka 1 
- 5 työntekijää 
 282,80
 125,75
 Luokka 2 
6 – 10 työntekijää 
 606,95   87,30 
 Luokka 3 
11 – 30 työntekijää 
 950,90    52,70
 Luokka 4 
31 – 50 työntekijää  
 1 318,05   40,45
 Luokka 5 
51 – 100 työntekijää  
 1 821,60   30,45
 Luokka 6 
101 – 150 työntekijää  
 2 226,20   26,35
 Luokka 7 
yli 150 työntekijää  
 2 808,35   22,50

 

Jäsenmaksu koejäseneltä ja toimialajäseneltä on 600 euroa vuodessa. 

Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäsenmaksut vahvistaa vuosittain liiton kokous.

5 § LIITON HALLINTO

Liiton asioita hoitaa ja ylimpänä toimeenpanevana elimenä toimii hallitus. Liitolla on hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

Liitolla on matkatoimistoryhmä, matkanjärjestäjäryhmä ja Suomen matkailu -ryhmä, jotka kukin käsittelevät itsenäisesti omaan toimialaansa liittyviä asioita.

Hallitus asettaa lisäksi tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat ja työryhmät.

6 § HALLITUS

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista sekä neljä (4) varajäsentä. Kolmen varsinaisen jäsenen tulee, mikäli liittokokous niin päättää, edustaa kutakin edellä mainittua ryhmää. Varajäsenistä yhden tulee, mikäli liittokokous niin päättää, edustaa matkatoimistoryhmää ja yhden matkanjärjestäjäryhmää. Tarkemmat ohjeet vaalista annetaan vaalijärjestyksessä, jonka liittokokous vahvistaa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta ja hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten toimikausi yksi vuosi. Toimikausi alkaa valintaa seuraavan vuoden alusta.

Sama henkilö voidaan valita hallituksen puheenjohtajaksi enintään kolmeksi perättäiseksi kaksivuotiskaudeksi.

Liiton toimitusjohtaja, hallituksen sihteeri sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.

7 § HALLITUKSEN TYÖSKENTELY

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus voi myös kokoontua kun vähintään kolme sen varsinaisista jäsenistä niin vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen läsnä ollessa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Varsinaisen jäsenen poissa ollessa sijaantulojärjestys varajäsenten kesken ratkaistaan ennen äänestykseen ryhtymistä siten, että ryhmiä edustavien varsinaisten jäsenten poissa ollessa heidän tilalleen astuu samaa ryhmää edustava varajäsen ja muiden hallituksen jäsenten tilalle varajäsenet valintajärjestyksessä.

8 § RYHMÄT, VALIOKUNNAT JA TYÖRYHMÄT

Kukin liiton varsinainen jäsen kuuluu yhteen ryhmään. Kullakin ryhmällä on oma johtokunta, joka muodostuu puheenjohtajasta sekä 4-8 varsinaisesta jäsenestä. Hallitus vahvistaa ryhmille näiden esityksestä omat ohjesäännöt sekä määrää johtokuntien ja niiden puheenjohtajien vaalitavasta.

Valiokuntien ja työryhmien kokoonpanosta hallitus päättää erikseen.

Ryhmien johtokuntien ja niiden puheenjohtajien toimikausi on valintaa seuraava kalenterivuosi.

9 § HALLITUKSEN TYÖVALIOKUNTA

Juoksevien asioiden hoitoa varten hallitus asettaa 3-4-jäsenisen työvaliokunnan ja nimeää näistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

10 § LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä.

11 § JÄSENTEN VELVOLLISUUDET

Liiton jäsenet ovat velvollisia toiminnassaan noudattamaan liiton sääntöjä. Varsinaisten jäsenten on viipymättä ilmoitettava liitolle jäsenkelpoisuuteen liittyvistä muutoksista. Mikäli hallitus toteaa rikkomuksen tapahtuneen, on sen annettava kirjallinen varoitus jäsenelle. Ellei varoitusta oteta huomioon ja rikettä oikaista, hallitus päättää onko rikkomuksen tehnyt jäsen erotettava liitosta. Jäsenelle on kuitenkin varattava tilaisuus selityksen antamiseen.

12 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Liiton tilikausi on 1.1.–31.12.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa heille esitetystä tilinpäätöksestä viimeistään viikkoa ennen liiton kevätkokousta.

13 § KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Liiton kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen lähettämällä kirjallinen tai sähköinen kutsu kullekin jäsenelle jäsenrekisteriin merkityllä osoitteella.

14 § LIITON KOKOUKSET

Liiton varsinaiset kokoukset pidetään hallituksen määrääminä päivinä, kevätkokous ennen huhtikuun loppua ja syyskokous ennen lokakuun loppua.

Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1) hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
2) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle
2) päätetään liittymismaksun ja jäsenmaksun sekä toimialajäsenten vuosimaksun suuruudesta
3) päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
4) valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi, mikäli puheenjohtajan toimikausi on päättymässä
5) valitaan kuusi varsinaista hallituksen jäsentä sekä neljä varajäsentä
6) valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa sekä päätetään heidän palkkioistaan.

Ylimääräinen liiton kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi ja vähintään 1/10 liiton varsinaisista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus on esitettävä kirjallisesti hallitukselle.

Esitykset, jotka aiotaan liiton kokouksen käsiteltäväksi, on vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta jätettävä kirjallisesti hallitukselle, jonka tulee toimittaa ne jäsenille kokouskutsun yhteydessä.

15 § ÄÄNIOIKEUS LIITON KOKOUKSISSA

Liiton kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni jokaista viimeksi perittyä 170 euron jäsenmaksuosuutta kohden, 1 020 euron jälkeen kuitenkin yksi ääni jokaista 340 euron jäsenmaksuosuutta kohden.

Kukin liiton varsinainen jäsen saa lähettää liiton kokoukseen enintään kolme edustajaa, joista yksi on valtuutettava käyttämään jäsenen äänivaltaa. Yksi varsinainen jäsen on liiton kokouksessa oikeutettu edustamaan valtakirjalla enintään kolmea muuta jäsentä.

16 § PÄÄTÖKSENTEKO LIITON KOKOUKSISSA

Liiton kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei liiton säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA LIITON PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta.

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) perättäisessä, vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä liiton kokouksessa. Ehdotusta liiton purkamiseksi ei voida hyväksyä, jos vähintään yksi kolmasosa (1/3) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kummassakin kokouksessa vastustaa.

Liiton purkautuessa luovutetaan sen jäljellä olevat varat matkailun edistämiseksi purkamisesta lopullisesti päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.


Liiton säännöt WORD-muodossa alla olevan linkin kautta:

Lataa täältä.