Etusivu
Liiton palvelut
Julkaisut
Koulutus
Tapahtumat
Jäsenistö
Hallitus ja toimintaryhmät
Jäseneksi liittyminen
Henkilöstö
SMALin historiaa
Medialle
Helsinki Declaration
Allekirjoittajalista
Allekirjoittajien toimenpiteitä
Kestävän matkailun infopaketti
1. Matkailu on valtava elinkeino
2. Matkailulla on hyviä vaikutuksia
3. Kestävä kehitys on taloudellisesti kannattavaa
4. Matkailun ympäristövaikutukset
5. Matkailuyritykset ja ympäristöjärjestelmät ja -merkit
6. Kestävä kehitys toimistossa
7. Matkailu ja luonnonsuojelu
8. Matkailun sosiaaliskulttuuriset vaikutukset
9. Matkailu ja talous
10. Kestävä palveluketju
11. Kestävä liikematkustus
12. Linkkejä
13. Lähteet
Yleiset valmismatkaehdot
Haku
Sivukartta
Ota yhteyttä!
Travel Assistant -rekisteri
In English  In English
 
 
 
 
Käyttäjätunnus Salasana
 

13. Lähteet


KIRJALLISUUSLÄHTEET

Edgell, Allen, Smith & Swanson 2008. Tourism Policy and Planning. Yesterday, Today and Tomorrow. Butterworth-Heinemann. Elsevier. Oxford, Great Britain 2008.

Kalmari & Kelola 2009. Vastuullisen matkailijan käsikirja. Image Kustannus Oy. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu 2009.

Kestävä matkailu 1997. Kestävän matkailun julkaisuja 1.  Matkailun osaamiskeskus ja Matkailun verkostoyliopisto, Joensuun yliopisto, Savonlinna. Mynäprint Oy. Mynämäki.Aurinkomatkat Oy 2009.

Middleton & Hawkins 1998. Sustainable Tourism. A Marketing Perspective. Butterworth-Heinemann. Ox-ford. Great Britain 1998.

Mowforth, M., Charlton, C. & Munt, I. 2008. Tourism and Responsibility. Perspectives from Latin America and the Caribbean. Routledge. Great Britain.

Rátz, T. & Puczkó, L. 2002. The Impacts of Tourism. An Introduction. Häme Polytechnic. OffsetKolmio Oy. Hämeenlinna 2002.

SMAL 2000. 10 hyvää neuvoa matkatoimistoalalle –opas.

Swarbrooke, J. Sustainable Tourism Management. 2002. Biddles Ltd. Guildford and King´s Lynn. UK.


INTERNET-LÄHTEET

Ajuntament de Calvià. Calvià +10. 2007. Luettavissa: http://www.calvia.com/web/plantilles/jstl/Calvia/area_Eng.plt?KIDIOMA=3&KNODE=2&KPAGINA=168

Ajuntament de Calvià. Department of the Environment 2008. Luettavissa: http://www.calvia.com/web/plantilles/jstl/Calvia/area_Eng.plt?KPAGINA=8&KIDIOMA=3

Aurinkomatkojen kestävän matkailun ohjelma. Luettavissa: http://www.aurinkomatkat.fi/yleiset/yritystiedot.asp?l=50

Avara Maailma 2009. Luettavissa: http://www.avaramaailma.com/index_reilu.html

Baltic Sea Action Group. Luettavissa: http://www.bsag.fi/

Blue Flag. Luettavissa: http://www.blueflag.org/

Dragoman Overland 2009. http://www.dragoman.com/

ECPAT International 2008. Combating Child Sex Tourism: Questions & Answers. Luettavissa: http://ecpat.net/EI/book.asp?id=28

ECPAT International 2009. History. Luettavissa: http://www.ecpat.net/EI/Ecpat_history.asp

ECPAT Sweden. Child sex tourism – the sexual exploitation of children committed by Swedes abroad. Luettavissa: http://www.ecpat.se/upl/files/6329.pdf

Fair Trade Center 2009. Luettavissa: http://www.fairtradecenter.se/english

Finlex 3.12.1993. Jätelaki. Luettavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931072

Finnair 2008. Yhteiskuntavastuuraportti. Luettavissa: http://www.digipaper.fi/finnair/28927/

Finnmatkat 2009. Ecpat. Luettavissa: http://www.finnmatkat.fi/35940/Kestava-matkailu/Socialt-ansvar--project/ECPAT/
 
Friends of the Earth 2002. Aviation and global climate change. Luettavissa: http://www.foe.co.uk/resource/reports/aviation_climate_change.pdf
 
Ilmasto.org. Kaikki ilmastonmuutoksesta. Vapaaehtoisvoimin ylläpidetty ilmastosivusto.  http://www.ilmasto.org/

Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2007: Synthesis Report. Luettavissa :
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf.

International Labour Office 2005. ILO Minimum Estimate of Forced Labour in the World.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_081913.pdf

International Labour Organistaion 2009. Child Labour. Luettavissa: http://www.ilo.org/global/Themes/Child_Labour/lang--en/index.htm.

International Labour Organistaion 2009. Hotels; catering; tourism. Luettavissa: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/sectors/tourism/socprot-child.htm

International Maritime Organization 2002. Prevention of Pollution by Sewage from Ships. Luettavissa:
http://www.imo.org/Environment/mainframe.asp?topic_id=237

Kalahari Consultants/Koonono-matkat 2009. http://www.koonono.com/

KILROY travels 2009. Overlanding-rekkareissulla matkataan kauas. http://www.kilroytravels.fi/Kohteet+%26+seikkailut/overlanding_-_rekkareissu.htm

Kuluttajavirasto 2009. Eko-ostaja. Paljonko ekologinen selkäreppusi painaa? Luettavissa: http://www.kuluttajavirasto.fi/Page/4608a651-e2af-4fcc-9e15-9ea98c3a922a.aspx?StyleSuffix=Print

Kuluttajavirasto 2009. Eko-ostajan opas. Mitä on kestävä kulutus? Luettavissa: http://www.kuluttajavirasto.fi/Page/286ef23a-4f47-46c6-9a72-6331f02f8fc8.aspx

Maailman terveysjärjestö WHO:n ja UNICEFin Water for Life –raportti. Luettavissa: http://www.who.int/water_sanitation_health/waterforlife.pdf

McGranahan, Balk, Anderson. The rising tide: assessing the risks of climate change and human settlements in low elevation coastal zones. http://www.iied.org/pubs/pdfs/G02276.pdf

Merenkulkulaitos 2009. MARPOL 73/78 -yleissopimus. Luettavissa:  http://portal.fma.fi/sivu/www/fma_fi/merenkulun_palvelut/ympariston_suojelu/MARPOL_7378_yleissopimus

Metsähallitus 2009. Suurpetoturismi. Luettavissa: http://www.suurpedot.fi/page.asp?Section=40&Item=96

Nordic Travel 2009. Luettavissa: http://www.nordictravel.ru/fin/trains7.html

Pohjoismainen ympäristömerkintä 2008. Joutsenmerkin myöntämisperusteet. Hotellit ja retkeilymajat. Luettavissa: http://www.joutsenmerkki.fi/files/1401/072fi3_2.pdf

Radisson Blu Hotels & Resorts. Joutsenmerkki nyt kaikissa hotelleissamme. http://www.radissonblu.fi/cs/Satellite?blobcol=urlfile&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobtable=Document&blobwhere=1254821569167&ssbinary=true

Reilun matkailun yhdistys. http://www.reilumatkailu.fi/index.html

Scandicin Better World -raportti. http://www.scandic-campaign.com/betterworld/index.asp?languageid=fi

Secretariat of the Convention on Biological Diversity. http://www.cbd.int/tourism/

SFS – Ympäristömerkintä. http://www.ymparistomerkki.fi/index.phtml?s=1

Suomen luonnonsuojeluliitto 2009. Kestävä tuotanto ja kulutus. Luettavissa: http://www.sll.fi/luontojaymparisto/kestava

Suomen luonnonsuojeluliitto 2009. Norppaenergia-merkki on nyt Ekoenergia-merkki. Luettavissa: www.ekoenergia.fi

Suomen Standardoimisliitto SFS ry. ISO 14000 -ympäristöjärjestelmä. http://www.sfs.fi/iso14000/ymparistojarjestelma/

Suomen YK-liitto 2009. Aavikko. Luettavissa: http://www.ykliitto.fi/aavikko/matkailu.htm

Tallink Silja Oy 2009. Tiedotteet. Luettavissa: http://www.tallinksilja.com/fi/mainMenu/company/news/enviroment2009.htm

The European Commission. EMAS 2009. http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

The Global Fund for Children 2002. Child Traffiking and Prostitution. Luettavissa: http://www.globalfundforchildren.org/pdfs/GFC_childtraffic_prost.pdf

The Green Tourism Business Scheme 2009. Luettavissa: http://www.green-business.co.uk/index.asp

The Travel Foundation 2009. Sustainable Accommodations. http://www.thetravelfoundation.org.uk/index.php?id=152

Tilastokeskus 2002. Luonnonvarat ja ympäristö 2006. Luettavissa: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=56318&lan=fi

Tjäreborg 2009. Ecpat – Vastuuntuntoinen matkailu. Luettavissa: http://www.tjareborg.fi/dynamic/dynamicLeftTextBlank.aspx?Dynamic_Id=78138

Tour Operators´ Initiative. A Practical Guide to Good Practice: Managing Environmental and Social Issues in the Accommodations Sector. http://www.toinitiative.org/fileadmin/docs/publications/HotelGuideEnglish.pdf

Tour Operators´ Initiative 2004. Supply Chain Engagement for Tour Operators. Three steps towards sustainability.
Luettavissa: http://www.toinitiative.org/fileadmin/docs/publications/SupplyChainEngagement.pdf

Travellife Sustainability System 2009. Luettavissa: http://www.its4travel.com/traveller_info.asp

UN 1987. 42/187. Report of the World Commission on Environment and Development. 11.12.1987. Luettavissa: http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm

UN-Water 2009. Statistics: Water Resources. Luettavissa: http://www.unwater.org/statistics_res.html

UNWTO Facts & Figures. Historical perspective of world tourism. Luettavissa: http://www.unwto.org/facts/menu.html
 
UNWTO Maailman matkailubarometrit luettavissa: http://www.unwto.org/facts/eng/barometer.htm

UNWTO Tourism Highlights 2008. Luettavissa:  http://www.hotelnewsresource.com/pdf8/UNWTO123008.pdf

UNWTO Tourism Highlights, Edition 2009. Luettavissa: http://www.unwto.org/facts/eng/highlights.htm

UNWTO 2009a. Sustainable Development of Tourism. Luettavissa: http://www.unwto.org/sdt/mission/en/mission.php

Valtioneuvoston kanslia 2009. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä Suomea. http://vnk.fi/hankkeet/tulevaisuusselonteko/fi.jsp

Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu. www.ymparisto.fi

Viking Line 2009. Ympäristö. Luettavissa: http://www.vikingline.fi/yritysinfo/ymparisto.asp. Luettu: 18.6.2009.

Voima 2/2009. Tule takaisin vesi. Luettavissa: http://www.voima.fi/content/view/full/2983?PHPSESSID

VR 2009. Luettavissa: http://www.vr.fi/fin/

VR 2009. Ympäristölupaukset. Luettavissa: http://www.vr.fi/ymparisto/ymparisto.php?id=1

World Health Organization and UNICEF 2005. Water for Life. Making it Happen. Luettavissa: http://www.who.int/water_sanitation_health/waterforlife.pdf

World Travel & Tourism Council. Travel & Tourism Economic Impact. Executive Summary 2009. Luettavissa: http://www.wttc.org/bin/pdf/temp/exec_summary_2009.html.

WWF 2004. Freshwater and Tourism in the Mediterranean. Luettavissa: http://assets.panda.org/downloads/medpotourismreportfinal_ofnc.pdf

WWF 2008. Kansainväliset risteilijät jatkavat levien ruokintaa Itämerellä. Luettavissa: http://www.wwf.fi/tiedotus/tiedotteet/tiedotteet_2008/kansainvaliset_risteilijat_jatkavat.html

WWF 2008. WWF:n raportti: Luonnon monimuotoisuuden katoaminen maapallolla jatkuu. Luettavissa: http://www.wwf.fi/tiedotus/tiedotteet/tiedotteet_2008/raportti_luonnon_monimuotoisuuden.html

WWF 2009. Bwindi Impenetrable National Park.
http://www.panda.org/what_we_do/how_we_work/conservation/species_programme/species_people/our_solutions/binp_uganda/

WWF 2009. Green Office. Luettavissa: http://www.wwf.fi/yritykset/green_office/

WWF 2009. Green Office -toimistot. Luettavissa: http://www.wwf.fi/yritykset/green_office/green_office_toimistot.html

WWF 2009. Green Office -toimistot säästivät hiilidioksidipäästöjä 365 maailmanympärimatkan verran.
Luettavissa: http://www.wwf.fi/tiedotus/tiedotteet/tiedotteet_2009/green_office_toimistot.html

WWF 2009. Jätevedet. Luettavissa: http://www.wwf.fi/ymparisto/meret_sisavedet/rehevoityminen/jatevedet.html#alusjatevedet

WWF 2009. Laivojen päästöt. Luettavissa: http://www.wwf.fi/ymparisto/meret_sisavedet/merenkulku/laivojen_paastot.html

WWF 2009. Matkailun vaikutukset. Luettavissa: http://www.wwf.fi/ymparisto/ekomatkailu/matkailun_vaikutukset.html

WWF 2009. PAN Parks. Luettavissa: http://www.wwf.fi/ymparisto/ekomatkailu/pan_parks.html

WWF 2009. Päästöistä säästöihin. Luettavissa: http://www.wwf.fi/yritykset/green_office/green_office_lisamateriaalia/paastoista_saastoihin.html

WWF 2009. Tortuguero, Costa Rica.
http://www.panda.org/what_we_do/how_we_work/conservation/species_programme/species_people/our_solutions/tortuguero_costa_rica/

WWF 2009. Uhanalaisten lajien suojelu auttaa vähentämään köyhyyttä.
Luettavissa: http://www.wwf.fi/tiedotus/tiedotteet/tiedotteet_2006/raportti_uhanalaisten_lajien.html

YTV 2009. Fiksu tuottaa vähemmän jätettä. Hotelli- ja ravintola-ala. Luettavissa: http://www.ytv.fi/FIN/fiksu/toissa/hotelli_ravintolaala/etusivu.htm

YTV 2009. Jätehuolto. http://www.ytv.fi/FIN/jatehuolto/etusivu.htm